Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Regulamin dla Studentów I roku kier. Ratownictwo Medyczne

2023/2024

REGULAMIN ZAJĘĆ Z PRZEDMIOTU

 

Anatomia

 

dla Studentów I roku kierunku Ratownictwo Medyczne

prowadzonych w Katedrze Anatomii Opisowej i Topograficznej w Zabrzu 

Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu

w roku akademickim 2023/2024

 

 

 

 

Zajęcia z przedmiotu Anatomia prowadzone są w oparciu                                 

o Regulamin Studiów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach stanowiący Załącznik

Nr 1 do Uchwały 49/2022 Senatu SUM z dnia 29 czerwca 2022r. i niniejszy Regulamin.

 

I. Zasady uczestnictwa w zajęciach

 

 • Zajęcia dydaktyczne (wykłady, seminaria, ćwiczenia) odbywają się zgodnie z harmonogramem wyznaczonym przez Dziekana. W zakresie zajęć realizowanych zdalnie dopuszcza się zmianę terminu realizacji zajęć przez Kierownika Jednostki -informacje o terminie i wykorzystywanej platformie ogłaszane są na stronie internetowej Jednostki.
 • Uczestnictwo w wykładach, seminariach oraz ćwiczeniach jest obowiązkowe.
 • Student zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach z grupą studencką do której został przypisany na dany rok akademicki.
 • Student zobowiązany jest do punktualnego przychodzenia na zajęcia prowadzone w formie stacjonarnej i punktualnego zalogowania się do systemu e-learningowego w przypadku zajęć prowadzonych z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.
  • W zajęciach realizowanych w Uczelni nie może uczestniczyć Student, który ma objawy chorobowe sugerujące infekcję, w tym wirusową (tj. gorączka, kaszel, duszność, ból gardła, wydzielina z nosa, zaburzenia węchu/smaku, ból głowy, ogólne rozbicie, osłabienie itp).
  • Podczas zajęć realizowanych w Uczelni Student:

- zobowiązany jest do przestrzegania zasad BHP

- zobowiązany jest do stosowania środków ochrony osobistej tj. zapiętego fartucha z  długimi rękawami i długością nie krótszą niż do kolan

-  w przypadku posiadania długich włosów zobowiązany jest  do ich spinania w czasie zajęć  

- zobowiązany jest do posiadania krótko obciętych paznokci u rąk w czasie zajęć

- powinien dbać o miejsce prowadzenia zajęć, w tym o porządek i prawidłowy stan urządzeń, z których korzysta. Wszelkie zauważone usterki powinny zostać zgłoszone nauczycielowi akademickiemu prowadzącemu zajęcia. W razie powstania szkody sporządzany jest Protokół Uszkodzenia Sprzętu Medycznego. Za stwierdzone po zakończonych ćwiczeniach braki materiałów i instrumentów oraz za uszkodzenia urządzeń odpowiedzialność materialną ponoszą Studenci danej grupy/sekcji.

- nie powinien: w miejscu prowadzenia zajęć spożywać posiłków, używać telefonów komórkowych lub innego sprzętu elektronicznego ani wnosić zbędnych rzeczy osobistych, które należy pozostawić w szatni.

 

 • Student zobowiązany jest do przygotowania teoretycznego do zajęć zgodnie z planowaną ich tematyką w oparciu o podane piśmiennictwo. Brak przygotowania do zajęć będzie równoznaczny z ich niezaliczeniem.
 • W czasie realizacji zajęć dydaktycznych oraz przeprowadzania zaliczeń końcowych z przedmiotu Studenta obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i używania urządzeń elektronicznych oraz rejestracji audiowizualnej.
 • Wszystkie materiały dydaktyczne podlegają ochronie praw autorskich w zakresie własności intelektualnej. Naruszenie praw autorskich i prawa do ochrony wizerunku (nagrywanie, fotografowanie, kopiowanie, rejestrowanie) będzie skutkowało wszczęciem postępowania dyscyplinarnego.
 • Na stronie internetowej Katedry i Zakładu  Anatomii Opisowej i Topograficznej zamieszczono:
 1. Opis przedmiotu wraz ze szczegółowym wykazem zagadnień realizowanych na wykładach, seminariach i ćwiczeniach
 2. Regulamin zajęć
 3. Kartę modułu/przedmiotu
 4. Spis obowiązujących podręczników
 5. Harmonogram konsultacji z nauczycielem akademickim

 

 

 

II. Zasady usprawiedliwienia nieobecności  na zajęciach i ich odrabiania

 

 1. Każda nieobecność na zajęciach musi być usprawiedliwiona poprzez przedstawienie prowadzącemu zajęcia niezwłocznie, lub w terminie do 5 dni roboczych po ustaniu przyczyny nieobecności, odpowiedniego dokumentu (zaświadczenie lekarskie, sądowe itp.)
 2. Usprawiedliwianie nieobecności na zajęciach odbywa się zgodnie z par. 15 Regulaminu Studiów w SUM
 3. Zajęcia opuszczone z powodów usprawiedliwionych powinny być odrobione z inną grupą ćwiczeniową w terminie ustalonym z Kierownikiem Jednostki.
 4. W przypadku nieobecności na zajęciach Student jest zobowiązany do przystąpienia do weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się na zasadach i w terminach ustalonych przez Kierownika Jednostki lub osobę przez Niego upoważnioną.

 

 

III. Zasady zaliczenia zajęć

 

 

 • Warunkiem uzyskania zaliczenia zajęć z przedmiotu jest uczestnictwo we wszystkich zaplanowanych formach zajęć (wykładach, seminariach, ćwiczeniach) oraz uzyskanie pozytywnych ocen z wszystkich zaliczeń cząstkowych (ustnych lub pisemnych) sprawdzających efekty uczenia
 • W przypadku nieobecności  Studenta na zaliczeniu cząstkowym zajęć w wyznaczonym terminie, może on zgłosić się na kolejny ustalony termin traktowany już jako poprawkowy.
 • Student ma prawo do 2-krotnej poprawy każdego zaliczenia cząstkowego.
 • W przypadku niezaliczenia kolokwiów poprawkowych w pierwszym terminie poprawkowym, Student ma prawo do przystąpienia do kolokwium zaliczeniowego (ustnego lub pisemnego) z całości materiału objętego programem zajęć (ćwiczeń/seminariów).
  • Nie zgłoszenie się Studenta na zaliczenie w terminie ustalonym przez Kierownika Jednostki powoduje utratę terminu zaliczenia.
  • Student, który nie uzyskał zaliczenia zajęć z przedmiotu nie zostaje dopuszczony do zdawania egzaminu w pierwszym terminie uzyskując ocenę niedostateczną z pierwszego terminu egzaminu.

 

IV. Zasady zaliczenia końcowego przedmiotu

 

 1. Warunkiem przystąpienia do egzaminu  jest uzyskanie zaliczenia zajęć z przedmiotu.
 2. Zaliczenie końcowe z przedmiotu realizowane jest w formie ustalonej w sylabusie z  zastrzeżeniem możliwości jej zmiany uwarunkowanej aktualną sytuacją epidemiologiczną.
  1. W ciągu jednego dnia Student może przystępować do egzaminu tylko z jednego przedmiotu.
  2. W przypadku uzyskania na egzaminie oceny niedostatecznej Studentowi przysługuje prawo do dwóch egzaminów poprawkowych. Pierwszy lub drugi termin poprawkowy na wniosek Studenta może być egzaminem komisyjnym. Egzamin komisyjny ma charakter nadzwyczajny i nie może być traktowany jako dodatkowy termin.
  3. Ocena pozytywna uzyskana na egzaminie jest ostateczna. Egzamin poprawkowy w celu poprawy uzyskanej oceny pozytywnej jest niedopuszczalny.
  4. Zakres tematyczny zaliczenia końcowego z przedmiotu obejmuje zgodne z sylabusem materiały z wykładów, seminariów i ćwiczeń oraz obowiązującej literatury.
  5. Zaliczenie końcowe przedmiotu obejmuje weryfikację efektów uczenia się w zakresie wiedzy i umiejętności. Dlatego ostateczna ocena z przedmiotu  uwzględnia wynik zarówno egzaminu praktycznego, jak i egzaminu teoretycznego (procent udziału jest ustalany przez Kierownika Jednostki w porozumieniu z Dziekanem).
  6. Brak zaliczenia zajęć z przedmiotu lub nieusprawiedliwiona nieobecność Studenta na egzaminie w wyznaczonym terminie jest równoznaczna z otrzymaniem oceny niedostatecznej (dotyczy wszystkich terminów egzaminów).
  7. Egzamin końcowy z przedmiotu Anatomia składa się z części praktycznej i teoretycznej.
  8. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu praktycznego jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń i seminariów.
  9. Egzamin praktyczny za zgodą Dziekana może odbyć się przed sesją egzaminacyjną.
  10. Egzamin teoretyczny będzie egzaminem pisemnym testowym przeprowadzanym w formie pisemnej lub zdalnie na terenie uczelni.
  11. W czasie trwania egzaminu Studenta obowiązuje bezwzględny zakaz kontaktowania się osobistego lub za pośrednictwem urządzeń elektronicznych z osobami postronnymi oraz korzystania z materiałów pomocniczych. Nieprzestrzeganie zasad stanowi podstawę do przerwania egzaminu, co jest równoznaczne z otrzymaniem przez Studenta oceny niedostatecznej. Fakt ten zostaje odnotowany w protokole egzaminu przez Egzaminatora.
   1. Kierownik Jednostki realizującej przedmiot może ustalić możliwość zdawania egzaminu teoretycznego w przedterminie, tj. przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej, dla wyróżniających się w nauce studentów. Do grupy tej zalicza się Studentów, którzy w  uzyskali co najmniej 4.51  ze średniej arytmetycznej zaliczeń teoretycznych oraz powyżej 75% średniej arytmetycznej z wszystkich zaliczeń praktycznych. Warunkiem zdawania egzaminu teoretycznego w przedterminie jest uzyskanie zaliczenia zajęć z przedmiotu. Ocena uzyskana na egzaminie w przedterminie jest oceną ostateczną.

 

 

V. Zasady ustalania oceny końcowej z przedmiotu

 

Z części praktycznej egzaminu zwolnieni są studenci którzy uzyskali powyżej 70% średniej arytmetycznej z wszystkich zaliczeń praktycznych.

Ocena końcowa z przedmiotu Anatomia jest wystawiana na podstawie wyników z obu części egzaminu (praktycznej i teoretycznej).

 Stanowi ona średnią ważoną ocen uzyskanych z egzaminu praktycznego (waga 0,3) oraz egzaminu teoretycznego (waga 0,7).

 

 

Obowiązująca skala oceniania przy weryfikacji efektów uczenia się:

 

100% - 90%  bardzo dobry, bdb (5.0)

89%  -  85%  ponad dobry, pdb (4.5)

84%  -  80%  dobry, db (4.0)

79%  -  75%  dość dobry, ddb (3.5)

74%  -  60%  dostateczny, dst (3.0)

59%  -  0%    niedostateczny, ndst (2.0)

 

 

VI. Sposób i tryb ogłaszania wyników oraz wglądu do prac pisemnych śródsemestralnych

 

 • Wyniki egzaminów i zaliczeń końcowych na ocenę ogłaszane są w ciągu 5 dni roboczych od dnia ich przeprowadzenia w systemie informatycznym Uczelni.
 • Zgodnie z Regulaminem Studiów w SUM (par. 24 ust. 1) Student ma prawo do wglądu do swojej ocenionej pracy zaliczeniowej lub egzaminacyjnej wraz z treścią pytań i kluczem odpowiedzi, w terminie 5 dni roboczych od ogłoszenia wyników zaliczenia lub egzaminu.

 

VII. Zasady konsultacji z nauczycielem akademickim

 

Konsultacje z nauczycielem akademickim odbywają się zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie internetowej Jednostki  http://anatomia-zabrze.sum.edu.pl

 

VIII. Bieżące sprawy administracyjne dotyczące dydaktyki

 

 • Sprawy dotyczące dydaktyki, w tym np. składanie podań o odrabianie zajęć, należy załatwiać drogą elektroniczną;

-   kontakt z sekretariatem jednostki: adres e-mail: anatomia-zabrze@sum.edu.pl

- kontakt z Kierownikiem ćwiczeń p. dr Andrzej Karmański: adres e-mail: akarmanski@sum.edu.pl

 • Korespondencja elektroniczna z pracownikami i podmiotami SUM powinna odbywać się ze studenckiego konta poczty elektronicznej.
 • Student jest zobowiązany odczytywać wiadomości kierowane na Jego konto w domenie s…..@365.sum.edu.pl.

 

 

IX. Kwestie sporne i nie zawarte w niniejszym regulaminie będą rozstrzygane zgodnie z obowiązującym regulaminem studiów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 49/2022 Senatu SUM z dnia 29 czerwca 2022r.

 

X. W zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej i wynikających z niej Zarządzeń Rektora SUM możliwa jest zmiana trybu i formy prowadzenia zajęć, zaliczeń i egzaminów

 

XI. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2023 roku