Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Kontakt

Dane kontaktowe

ul. H. Jordana 19
41-808, Zabrze
+48 32 272 22 01
Email: anatomia-zabrze@sum.edu.pl

Regulamin Zajęć

2021/2022

REGULAMIN ZAJĘĆ Z PRZEDMIOTU ANATOMIA

dla studentów I  roku kierunku:

 lekarskiego, lekarsko-dentystycznego i ratownictwa medycznego

prowadzonych w

w Katedrze i Zakładzie Anatomii Opisowej i Topograficznej

Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu

w roku akademickim 2021/2022

 

 • Zajęcia z przedmiotu anatomia realizowane są zgodnie z Regulaminem Studiów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach (Załącznik Nr 1 do Uchwały 21/2019 Senatu SUM z dnia 24 kwietnia 2019 r.).
 • Podczas wszystkich zajęć dydaktycznych Student zobowiązany jest do przestrzegania treści ślubowania oraz przepisów obowiązujących w SUM, a w szczególności do poszanowania godności wszystkich uczestników procesu dydaktycznego oraz dbania o dobre imię Uczelni.

 

 1. 1.     Zasady uczestnictwa w zajęciach

 

 • Zajęcia dydaktyczne (ćwiczenia, seminaria, wykłady) odbywają się zgodnie z harmonogramem wyznaczonym przez Dziekana. W zakresie zajęć realizowanych zdalnie dopuszcza się zmianę terminu realizacji zajęć przez Kierownika jednostki. Informacje o terminie i wykorzystywanym narzędziu (platformie) są publikowane na stronie Jednostki z odpowiednim wyprzedzeniem.
 • Harmonogram i tematyka zajęć, spis obowiązujących podręczników oraz, zawarty w sylabusach/modułach, opis obowiązujących efektów uczenia się, dostępne są dostępne są usłudze Wirtualnego Dziekanatu (https://u10.sum.edu.pl).
 • Uczestnictwo we wszystkich formach zajęć dydaktycznych (ćwiczenia, seminaria, wykłady) jest obowiązkowe.
 • Student zobowiązany jest do uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych z grupą studencką do której został przypisany na dany rok akademicki.
 • W zajęciach realizowanych w Uczelni nie może uczestniczyć Student, który ma objawy chorobowe sugerujące infekcję, w tym wirusową (gorączka, kaszel, duszność, ból gardła, wydzielina z nosa, zaburzenia węchu/smaku, ból głowy, ogólne rozbicie, osłabienie itp). Osoby, u których wystąpią objawy chorobowe powinny pozostać w miejscu swojego pobytu, skontaktować się telefoniczne lub mailowo z sekretariatem Katedry/Kliniki/Kierownikiem ćwiczeń/prowadzącym zajęcia oraz zgłosić się do Lekarza POZ celem udzielenia porady medycznej i uzyskania usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach.
 • Student, który ma objawy infekcji, przebywa na kwarantannie, bądź jest objęty leczeniem COVID-19 w warunkach domowych, powinien uczestniczyć w zajęciach realizowanych w formie zdalnej, a zajęcia realizowane w Uczelni musi odrobić w późniejszym terminie, w formie i czasie uzgodnionym z Kierownikiem ćwiczeń w jednostce prowadzącej przedmiot.
 • Podczas zajęć realizowanych w Uczelni Student:

- zobowiązany jest do przestrzegania zasad BHP.

- zobowiązany jest do stosowania środków ochrony osobistej zgodnie z wytycznymi Jednostki oraz Państwowego Inspektora Sanitarnego.

- powinien dbać o miejsce prowadzenia zajęć, w tym o porządek i prawidłowy stan urządzeń, z których korzysta. Wszelkie zauważone usterki powinny zostać zgłoszone nauczycielowi akademickiemu prowadzącemu zajęcia. W razie powstania szkody sporządzany jest Protokół Uszkodzenia Sprzętu Medycznego. Za stwierdzone po zakończonych ćwiczeniach braki materiałów i instrumentów oraz za uszkodzenia urządzeń odpowiedzialność materialną ponoszą Studenci danej grupy/sekcji.

- nie powinien: w miejscu prowadzenia zajęć spożywać posiłków, używać telefonów komórkowych lub innego sprzętu elektronicznego ani wnosić zbędnych rzeczy osobistych, które należy pozostawić w szatni.

 • Student zobowiązany jest do przygotowania teoretycznego do zajęć zgodnie z planowaną ich tematyką w oparciu o podane piśmiennictwo
 • Student zobowiązany jest do punktualnego zgłaszania się na zajęcia, zarówno realizowane w Uczelni, jak i te prowadzone z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość (jeżeli odbywają się w formie synchronicznej).
 • Uczestnictwo w zajęciach zdalnych potwierdzane jest przez Studenta poprzez zalogowanie się w systemie e-learningowym, Jego synchroniczną  aktywność na platformie oraz udział w zaliczeniu kończącym zajęcia.
 • Podczas wszystkich form zajęć dydaktycznych oraz zaliczeń końcowych z przedmiotu oceniane są kompetencje miękkie Studenta, w tym Jego umiejętności w zakresie komunikowania się z współpracownikami, nauczycielami akademickimi, egzaminatorem.
 • W czasie realizacji zajęć dydaktycznych oraz przeprowadzania zaliczeń końcowych z przedmiotu Studenta obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i używania urządzeń elektronicznych oraz rejestracji audiowizualnej.
 • Posiadanie przez Studenta podczas zaliczeń końcowych niedopuszczonych przez egzaminujących urządzeń, materiałów oraz korzystanie z pomocy lub jej udzielanie innej osobie będzie skutkowało wystawieniem oceny niedostatecznej z danego terminu oraz skierowaniem sprawy do Rzecznika Dyscyplinarnego ds. Studentów.
 • Wszystkie materiały dydaktyczne podlegają ochronie praw autorskich w zakresie własności intelektualnej.
 • Naruszenie praw autorskich i prawa do ochrony wizerunku (nagrywanie, fotografowanie, kopiowanie, rejestrowanie) będzie skutkowało wszczęciem postępowania dyscyplinarnego.

 

 1. 2.     Zasady usprawiedliwienia i odrobienia nieobecności  na zajęciach 

 

 • Każda nieobecność na zajęciach dydaktycznych musi być usprawiedliwiona poprzez przedłożenie na pierwszych zajęciach po nieobecności odpowiedniego zaświadczenia (lekarskiego, sądowego, urzędowego).
 • Usprawiedliwienie nieobecności na zaliczeniu końcowym/egzaminie: Student ma obowiązek dostarczyć do Egzaminatora w ciągu 3 dni roboczych po terminie zaliczenia końcowego/egzaminu.
 • Nieobecność Studenta na zajęciach, wynikająca z:

- uczestnictwa w posiedzeniach organów kolegialnych Uczelni,

- oficjalnej reprezentacji Uczelni na zewnątrz,

- działalności na rzecz Uczelni organizowanej lub współorganizowanej przez Samorząd Studencki

- uczestnictwa w egzaminie poprawkowym,

jest usprawiedliwiana, bez konieczności odrabiania, na podstawie usprawiedliwienia poświadczonego przez odpowiedni organ/Egzaminatora. W przypadku nieobecności z powyższych przyczyn na zaliczeniu/egzaminie Student zachowuje możliwość przystąpienia do zaliczenia/egzaminu w innym terminie.

 • W pozostałych przypadkach nieobecności na zajęciach, Student zobowiązany jest do ich odrobienia w formie i terminie ustalonym przez Kierownika ćwiczeń.

 

 

 1. Zasady uzyskania zaliczenia cząstkowego z zajęć

 

 • Warunkiem uzyskania zaliczenia z zajęć realizowanych w Uczelni jest  uczestnictwo we wszystkich zaplanowanych zajęciach oraz uzyskanie pozytywnych ocen z zaliczeń cząstkowych praktycznych i teoretycznych (ustnych lub pisemnych)  sprawdzających efekty uczenia się przekazane podczas zajęć.
 • Sprawdzian praktyczny prowadzony jest w formie rozpoznania  20 oznaczonych szczegółów i podania ich poprawnej nazwy zgodnej z obowiązującym mianownictwem polskim i łacińskim (lub angielskim). Za prawidłową odpowiedź w języku polskim przysługuje  1 pkt., za prawidłową odpowiedź w języku łacińskim (lub angielskim) 1 pkt.  Ocena łączna mieści się w skali 0-2 pkt. Na kierunku lekarsko-dentystycznym obowiązuje podanie poprawnej nazwy szczegółu w języku polskim. Ocena mieści się w skali 0-1 pkt.  Warunkiem zaliczenia  sprawdzianu praktycznego jest uzyskanie wyniku ≥ 65%
 • Warunkiem uzyskania zaliczenia z zajęć realizowanych w formie zdalnej, prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, jest uczestnictwo we wszystkich zaplanowanych zajęciach oraz uzyskanie pozytywnych ocen z zaliczeń cząstkowych ustnych (wideokonferencja) lub pisemnych sprawdzających efekty uczenia się przekazane podczas zajęć.
 • W przypadku nieobecności  Studenta na zaliczeniu w wyznaczonym terminie, może on zgłosić się na kolejny ustalony termin traktowany już jako poprawkowy.
 • W przypadku uzyskania na zaliczeniu cząstkowym zajęć oceny niedostatecznej Studentowi przysługuje prawo dwóch zaliczeń poprawkowych w terminie wyznaczonym przez Kierownika jednostki. Nie zgłoszenie się Studenta w przewidzianym terminie powoduje utratę terminu zaliczenia.

 

 1. 4.     Zasady zaliczenia końcowego przedmiotu (egzamin)

 

 • Warunkiem uzyskania zaliczenia końcowego z przedmiotu jest uzyskanie oceny pozytywnej ze wszystkich przewidzianych harmonogramem form zajęć dydaktycznych (wykłady, seminaria, ćwiczenia).
 • Zaliczenie końcowe z przedmiotu realizowane jest w formie ustalonej w sylabusie przedmiotu (ustna, pisemna, testowa), z zastrzeżeniem możliwości jej zmiany  uwarunkowanej aktualną sytuacją epidemiologiczną.
 • W ciągu jednego dnia Student może przystępować do egzaminu lub zaliczenia na ocenę tylko z jednego przedmiotu.
 • Zakres tematyczny zaliczenia końcowego z przedmiotu obejmuje zgodne z sylabusem materiały z wykładów, seminariów i ćwiczeń oraz obowiązującej literatury.
 • Zaliczenie końcowe/egzamin z przedmiotu obejmuje weryfikację efektów uczenia się w zakresie wiedzy i umiejętności. Dlatego ostateczna ocena z przedmiotu  uwzględnia wynik zaliczenia/egzaminu praktycznego (procent udziału jest ustalany przez Kierownika jednostki lub Koordynatora przedmiotu w porozumieniu z Dziekanem).
 • Wymagane jest uzyskanie pozytywnej oceny ze wszystkich zaliczeń cząstkowych. Jeżeli student nie uzyska pozytywnych ocen z wymaganych zaliczeń cząstkowych, ma prawo do zaliczenia z całości materiału objętego programem tego przedmiotu.
 • Brak zaliczenia zajęć z przedmiotu lub nieusprawiedliwiona nieobecność Studenta na zaliczeniu końcowym z przedmiotu (tj. egzaminie/zaliczeniu) w wyznaczonym terminie jest równoznaczna z otrzymaniem oceny niedostatecznej. Powyższe dotyczy wszystkich terminów.
 • W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej w terminie pierwszym zaliczenia końcowego z przedmiotu Studentowi przysługuje prawo do dwóch zaliczeń/egzaminów poprawkowych w terminach ustalonych przez Kierownika jednostki realizującej przedmiot (lub Koordynatora przedmiotu) w oparciu o Zarządzenie Nr 52/2021 Rektora SUM z dnia 15.03.2021 r.
 • Wynik zaliczenia końcowego przedmiotu jest wpisywany do 3 dni roboczych od dnia przeprowadzenia jego wszystkich etapów (część praktyczna lub/i część teoretyczna) w podsumowaniu indywidualnych osiągnięć Studenta w „Wirtualnym Dziekanacie”.
 • Kierownik jednostki realizującej przedmiot lub Koordynator przedmiotu może ustalić możliwość zdawania egzaminu teoretycznego w terminie „0”, tj. przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej, dla studentów, którzy uzyskali najwyższą średnią (co najmniej 4.5) ze wszystkich przewidzianych programem studiów zajęć z przedmiotu. Warunkiem zdawania egzaminu teoretycznego w terminie „0” jest uzyskanie zaliczenia z przedmiotu. Ocena uzyskana na egzaminie w terminie „0” jest oceną ostateczną.
 • Szczegółowe zasady uzyskania zaliczenia końcowego z przedmiotu, praktycznego i teoretycznego, reguluje odrębny Regulamin, który będzie podany do wiadomości studentów w sesji zimowej do 15 grudnia 2021 r. oraz w sesji letniej do 15 kwietnia 2022 r.

 

 1. 5.     Zasady ustalania oceny z przedmiotu

 

 • Zgodnie z Regulaminem Studiów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach przy zaliczeniach na ocenę i egzaminach stosuje się następującą skalę ocen:

 

 

Ocena

Słownie

Opis

5,0

bardzo dobry

zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte i w znacznym stopniu przekraczają wymagany poziom

4,5

ponad dobry

zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte i w niewielkim stopniu przekraczają wymagany poziom

4,0

dobry

zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte na wymaganym poziomie

3,5

dość dobry

zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte na średnim wymaganym poziomie

3,0

dostateczny

zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte na minimalnym wymaganym poziomie

2,0

niedostateczny

zakładane efekty uczenia się nie zostały uzyskane

 

 

 

 1. 6.     Konsultacje z nauczycielem akademickim i kontakt z jednostką

 

 • Konsultacje z nauczycielami akademickimi odbywają się zgodnie z harmonogramem dostępnym na   stronie internetowej Jednostki http://www.anatomia-zabrze.sum.edu.pl
 • Bieżące sprawy administracyjne dotyczące dydaktyki, w tym np. składanie podań o odrabianie zajęć, należy załatwiać drogą elektroniczną; kontakt z sekretariatem jednostki: adres e-mail: anatomia-zabrze@sum.edu.pl, kontakt z Kierownikiem ćwiczeń: adres e-mail: akarmanski@sum.edu.pl. Korespondencja elektroniczna z pracownikami i podmiotami SUM powinna odbywać się ze studenckiego konta poczty elektronicznej. Student jest zobowiązany odczytywać wiadomości kierowane na jego konto.

 

 

 1. 7.     Informacje ogólne

 

 • Wszyscy Studenci są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania powyższego Regulaminu.
 • Regulamin może ulec zmianie w czasie trwania roku akademickiego w zależności od aktualnej sytuacji epidemiologicznej i wynikających z niej Zarządzeń Rektora SUM, o czym student zostanie natychmiast powiadomiony za pośrednictwem „Wirtualnego Dziekanatu”.
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2021 roku.
 • Kwestie sporne i niezawarte w niniejszym regulaminie będą rozstrzygane zgodnie z obowiązującym Regulaminem Studiów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 21/2019 Senatu SUM z dnia 24 kwietnia 2019 r.