Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Kontakt

Dane kontaktowe

ul. H. Jordana 19
41-808, Zabrze
+48 32 272 22 01
Email: anatomia-zabrze@sum.edu.pl

Regulamin Zajęć

2020/2021

REGULAMIN ZAJĘĆ Z PRZEDMIOTU ANATOMIA

dla studentów I roku kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego i ratownictwa medycznego   prowadzonych

w Katedrze i Zakładzie Anatomii Opisowej i Topograficznej

Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu

w roku akademickim 2020/2021

 

 • Zajęcia z przedmiotu anatomia prowadzone są w oparciu o Regulamin studiów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach (Załącznik Nr 1 do Uchwały 21/2019 Senatu SUM z dnia 24 kwietnia 2019 r.), Zarządzenie Nr 161/2020 z dnia 08.08.2020 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków Wspólnoty Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz niniejszy Regulamin.
 • Podczas wszystkich zajęć dydaktycznych student zobowiązany jest do przestrzegania zasad etyki i deontologii, do poszanowania godności każdego człowieka oraz  zachowania w tajemnicy dotyczących ich informacji objętych tajemnicą zawodową.

 

 1. 1.     Zasady uczestnictwa w zajęciach

 

 • Zajęcia dydaktyczne (ćwiczenia, seminaria, wykłady) odbywają się zgodnie
  z harmonogramem wyznaczonym przez Dziekana, a w zakresie zajęć realizowanych on-line - zgodnie z ustaleniami Kierownika Katedry.
 • Harmonogram i tematyka zajęć, spis obowiązujących podręczników oraz, zawarty w sylabusach/modułach, opis obowiązujących efektów uczenia się, dostępne są na stronie internetowej Katedry (http://anatomia-zabrze@sum.edu.pl)
 • Uczestnictwo we wszystkich formach zajęć dydaktycznych (ćwiczenia, seminaria, wykłady) jest obowiązkowe.
 • Student jest zobowiązany do uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych z grupą studencką do której został przypisany na dany rok akademicki.
 • W zajęciach realizowanych w Uczelni nie może uczestniczyć Student, który ma objawy chorobowe sugerujące infekcję, w tym wirusową (tj. gorączka, kaszel, duszność, ból gardła, wydzielina z nosa, zaburzenia węchu/smaku, ból głowy, ogólne rozbicie, osłabienie itp). Osoby, u których wystąpią objawy chorobowe powinny pozostać w miejscu swojego pobytu, skontaktować się telefoniczne lub mailowo z sekretariatem Katedry, oraz zgłosić swój stan zdrowia odpowiednim służbom, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarno-Epidemiologicznego.
 • Student, który ma objawy infekcji, przebywa na kwarantannie, bądź jest objęty leczeniem COVID-19 w warunkach domowych, powinien uczestniczyć w zajęciach realizowanych w trybie on-line, a zajęcia realizowane w Uczelni musi odrobić w późniejszym terminie, w formie i czasie uzgodnionym z Kierownikiem Katedry.
 • Podczas zajęć realizowanych w Uczelni student:

- zobowiązany jest do przestrzegania zasad BHP;

- zobowiązany jest do stosowania środków ochrony osobistej zgodnie
z wytycznymi Państwowego Inspektora Sanitarnego;

- powinien dbać o miejsce prowadzenia zajęć, w tym o porządek
i prawidłowy stan urządzeń, z których korzysta. Wszelkie zauważone usterki powinny zostać zgłoszone nauczycielowi prowadzącemu zajęcia. W razie powstania szkody sporządzany jest Protokół Uszkodzenia Sprzętu Medycznego. Za braki materiałów i instrumentów po zakończonych ćwiczeniach oraz za uszkodzenia urządzeń odpowiedzialność materialną ponoszą studenci danej grupy;

- nie powinien spożywać posiłków, używać telefonów komórkowych ani wnosić zbędnych rzeczy osobistych (należy je pozostawić w szatni).

 • Student jest zobowiązany być teoretycznie przygotowanym do zajęć zgodnie
  z planowaną ich tematyką w oparciu o podane piśmiennictwo.
 • Student jest zobowiązany do punktualnego zgłaszania się na zajęcia, zarówno realizowane w Uczelni, jak i w trybie on-line; w przypadku zajęć prowadzonych
  z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość, poprzez punktualne zalogowanie się do systemu e-learningowego (platforma e-learningowa SUM lub Microsoft Teams).
 • Uczestnictwo w zajęciach on-line potwierdzane jest przez studenta poprzez zalogowanie się w systemie e-learningowym w czasie zgodnym z harmonogramem zajęć, Jego synchroniczną  aktywność na platformie oraz udział w zaliczeniu kończącym zajęcia.
 • Podczas wszystkich form zajęć dydaktycznych oraz zaliczeń końcowych
  z przedmiotu oceniane są kompetencje miękkie studenta, w tym Jego umiejętności w zakresie komunikowania się z prowadzącym zajęcia.
 • W czasie realizacji zajęć dydaktycznych oraz przeprowadzania zaliczeń końcowych z przedmiotu studenta obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i używania urządzeń elektronicznych oraz rejestracji audiowizualnej.
 • Wszystkie materiały dydaktyczne podlegają ochronie praw autorskich w zakresie własności intelektualnej.
 • Naruszenie praw autorskich i prawa do ochrony wizerunku (nagrywanie, fotografowanie, kopiowanie, rejestrowanie) będzie skutkowało wszczęciem postępowania dyscyplinarnego.

 

 1. 2.     Zasady usprawiedliwienia i odrobienia nieobecności  na zajęciach 

 

 • Każda nieobecność na zajęciach dydaktycznych musi być usprawiedliwiona poprzez przedłożenie na pierwszych zajęciach po nieobecności odpowiedniego zaświadczenia (lekarskiego, sądowego, urzędowego).
 • Nieobecność studenta na zajęciach lub zaliczeniu cząstkowym zajęć, wynikająca z:

- uczestnictwa w posiedzeniach organów kolegialnych Uczelni,

- oficjalnej reprezentacji Uczelni na zewnątrz,

- działalności na rzecz Uczelni organizowanej lub współorganizowanej przez Samorząd Studencki

- uczestnictwa w egzaminie poprawkowym,

jest usprawiedliwiana, bez konieczności odrabiania, na podstawie usprawiedliwienia  poświadczonego przez odpowiedni organ/osobę przeprowadzającą egzamin.

 • W przypadku zaistnienia przyczyn losowych/zdrowotnych uniemożliwiających uczestnictwo w zajęciach lub zaliczeniu cząstkowym student zobowiązany jest do ich odrobienia w terminie i w formie ustalonej przez Kierownika Katedry z inną grupą bądź w tygodniu zajęć uzupełniających na koniec semestru.

 

 1. Zasady uzyskania zaliczenia z zajęć

 

 • Warunkiem uzyskania zaliczenia z wykładów, seminariów lub ćwiczeń prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, jest uczestnictwo we wszystkich zaplanowanych zajęciach zgodnie z harmonogramem poprzez zalogowanie na platformie e-learningowej oraz uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium    testowego, sprawdzającego efekty uczenia się przekazane podczas zajęć.

 

 • Warunkiem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń realizowanych w Uczelni jest  uczestnictwo we wszystkich zaplanowanych zajęciach oraz uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium testowego sprawdzającego efekty uczenia się przekazane podczas zajęć. Sprawdzian praktyczny prowadzony jest w formie rozpoznania na rycinach anatomicznych 20 oznaczonych szczegółów i wyboru ich poprawnej nazwy zgodnej z obowiązującym mianownictwem polskim i łacińskim lub angielskim. Za prawidłową odpowiedź w języku polskim przysługuje- 1 pkt., za prawidłową odpowiedź w języku łacińskim lub angielskim -1 pkt. Za odpowiedź nieprawidłową-0 pkt. Ocena łączna mieści się w skali 0-2 pkt. Na kierunku lekarsko-dentystycznym obowiązuje rozpoznanie i wybór poprawnej nazwy szczegółu w języku polskim. Ocena mieści się w skali 0-1 pkt.  Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie wyniku ≥ 65% poprawnych rozpoznań.

 

 • Wyniki zaliczenia cząstkowego zajęć realizowanego w trybie on-line będą ogłaszane na platformie e-learningowej lub innej formie ustalonej z grupą studencką do 3 dni roboczych.
 • W terminie do 5 dni roboczych od ogłoszenia wyników zaliczenia cząstkowego student ma prawo do wglądu ocenionej pracy wraz z treścią pytań oraz kluczem odpowiedzi
  w godzinach konsultacji z nauczycielem akademickim prowadzącym zajęcia, odwołania dotyczącego uzyskanej oceny i wystąpienia do Kierownika Jednostki
  z umotywowanym wnioskiem o powtórne sprawdzenie pracy.
 • W przypadku uzyskania na zaliczeniu cząstkowym zajęć oceny niedostatecznej studentowi przysługuje prawo zaliczenia poprawkowego u osoby prowadzącej zajęcia w terminie wyznaczonym przez Kierownika Katedry lub nauczyciela upoważnionego przez Kierownika Katedry: I zaliczenie poprawkowe: do 30 dni od daty pierwszego terminu; II zaliczenie poprawkowe w okresie kończącym zajęcia dydaktyczne z danego przedmiotu. Poprawa sprawdzianu teoretycznego przeprowadzana jest na podanych powyżej zasadach.
 • Nie zgłoszenie się studenta w przewidzianym terminie powoduje utratę terminu zaliczenia.

 

 1. 4.     Zasady zaliczenia końcowego przedmiotu (egzamin)

 

 • Warunkiem uzyskania zaliczenia końcowego z przedmiotu jest uzyskanie zaliczenia na ocenę pozytywną z wszystkich przewidzianych harmonogramem form zajęć dydaktycznych.
 • Zaliczenie końcowe z przedmiotu realizowane jest w formie ustalonej w sylabusie przedmiotu (ustna, pisemna/testowa), z zastrzeżeniem preferencji dla trybu zdalnego,
  w zależności od aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-COV-2.
 • W ciągu jednego dnia student może przystępować do egzaminu lub zaliczenia końcowego na ocenę tylko z jednego przedmiotu.
 • Zakres tematyczny zaliczenia końcowego z przedmiotu obejmuje materiał
  z wykładów, seminariów i ćwiczeń oraz obowiązującej literatury.
 • Egzamin końcowy z przedmiotu anatomia dla kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego (termin pierwszy, oraz dwa terminy dodatkowe)składa się̨ z dwóch części:
 1. a.     część praktyczna obejmuje rozpoznanie 50 oznaczonych szczegółów anatomicznych i wybór ich poprawnej nazwy, zgodnej z obowiązującym mianownictwem łacińskim lub angielskim. 
  Za odpowiedź prawidłową  otrzymuje 1 pkt,
  za odpowiedź nieprawidłowa - 0 pkt.,  Na kierunku lekarsko-dentystycznym obowiązuje rozpoznanie i wybór poprawnej nazwy szczegółu w języku polskim. Ocena mieści się w skali 0-1 pkt.  Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie wyniku ≥ 65% poprawnych rozpoznań
 2. b.     część teoretyczna stanowi test typu jednokrotnego wyboru obejmujący 100 pytań z 5 dystraktorami
 3. Ocena z egzaminu praktycznego ma wpływ na ostateczną ocenę z przedmiotu, z wkładem  30%  w ocenę końcową

 

 1. 5.     Zasady ustalania oceny z przedmiotu

 

 • Zgodnie z Regulaminem Studiów SUM w Katowicach przy zaliczeniu na ocenę
  i egzaminach stosuje się następującą skalę ocen:

 

 

Ocena

Słownie

Opis

5,0

bardzo dobry

zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte i w znacznym stopniu przekraczają wymagany poziom

4,5

ponad dobry

zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte i w niewielkim stopniu przekraczają wymagany poziom

4,0

dobry

zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte na wymaganym poziomie

3,5

dość dobry

zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte na średnim wymaganym poziomie

3,0

dostateczny

zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte na minimalnym wymaganym poziomie

2,0

niedostateczny

zakładane efekty uczenia się nie zostały uzyskane

 

 

 

 1. 6.     Konsultacje z nauczycielem akademickim i kontakt z Katedrą

 

 • Konsultacje z nauczycielem akademickim odbywają się zgodnie z harmonogramem dostępnym na   stronie internetowej Katedry http://anatomia-zabrze.sum.edu.pl
 • Bieżące sprawy administracyjne dotyczące dydaktyki, w tym np. składanie podań o odrabianie zajęć, należy załatwiać drogą elektroniczną; kontakt z sekretariatem Katedry: adres e-mail: anatomia-zabrze@sum.edu.pl, kontakt z Kierownikiem ćwiczeń: adres e-mail: mkucharzewski@sum.edu.pl

 

 1. 7.     Informacje ogólne

 

 • Wszyscy studenci są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania powyższego Regulaminu oraz bieżącego śledzenia komunikatów w „Wirtualnej Uczelni”.
 • Regulamin (w tym forma i tryb weryfikacji efektów uczenia się) może ulec zmianie
  w czasie trwania roku akademickiego w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej i wynikających z niej Zarządzeń Rektora SUM, o czym student zostanie powiadomiony za pośrednictwem „ Wirtualnej Uczelni”.
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2020 roku.
 • Kwestie sporne i niezawarte w niniejszym regulaminie będą rozstrzygane zgodnie
  z obowiązującym Regulaminem studiów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym
  w Katowicach, stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 21/2019 Senatu SUM
  z dnia 24 kwietnia 2019 r.